top of page

HUISREGELS

 • Bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de in deze huisregels gestelde bepalingen. Onder evenemententerrein wordt verstaan: het festivalterrein (inclusief het backstage terrein) en de parkeerplaatsen.

 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingangen en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.

 • Bezoekers hebben toegang tot het evenemententerrein wanneer zij: In het bezit zijn van een geldige ticket en een geldig ID-bewijs kunnen tonen. Als bezoekers het evenemententerrein verlaten kunnen zij niet meer (gratis) het evenemententerrein weer op. 

 • De organisatie behoudt zich het recht een ieder de toegang tot het evenement te weigeren. Bij uitzetting of toegang weigering kunnen op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten kan geen aanspraak worden gemaakt.

 • Het nuttigen van alcoholische dranken is verboden onder de 18 jaar, op straffe van uitzetting. Daarnaast is ook het doorgeven van alcohol aan minderjarigen is verboden, op straffe van uitzetting. 

 • Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van het evenement dienen bezoekers zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd.

 • Het is niet toegestaan (zit)meubilair (rolstoelen en scootmobielen uitgezonderd), koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het evenemententerrein. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten, Hulphonden hebben wel toegang. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie zal afgifte daarvan worden gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.

 • In verband met veiligheidsredenen is het NIET toegestaan om vloeistoffen mee te nemen op het festivalterrein (dus ook geen deodorant, deodorant rollers, parfums, haarlak etc.). Zonnebrand is enkel toegestaan in een tube vorm en mag dus niet mee naar binnen wanneer het in een spray zit.

 • Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen op het evenemententerrein. Een medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 weken.

 • Op het evenemententerrein zijn bussen op drijfgas en glaswerk niet toegestaan. Alles van glas en/of bussen met drijfgas worden ingenomen.

 • Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.

 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen, selfiestick of GoPro mogen wel mee het evenemententerrein op. 


 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. Bij overtreding zal de eventuele schoonmaak- en opruimkosten worden verhaald.

 • Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten. 


 • Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Tevens is het bezit en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het evenemententerrein niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen en/of het handelen in soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen behoudt de organisatie zich het recht voor om degene onverwijld aan te houden en over te gedragen aan de politie.

 • Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). De organisatie kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, kan overtreder de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisatie worden ontzegd, de overtreder kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten. 

 • Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan schade aan natuur en milieu aan te brengen. Het is niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. 


 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. 
   

bottom of page